ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

 

A WELL TRAVEL BUDAPEST Utazás- és Sportszervező Iroda Kft. (iroda címe: 1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4., székhelye: 1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4., cégjegyzékszám: 01-09-718644, adószáma: 13099079-2-43., nyilvántartási száma: U000418) által üzemeltetett Well Travel Budapest Utazási Irodában (röviden Well Travel Budapest Kft.) vásárolt, foglalt utazási csomagokkal kapcsolatosan a következőkben tájékoztatjuk Önt. 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Magyarázat: a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet meghatározása szerint az utazási csomag kifejezés jelentése: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha

 • az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó   kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
 • függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
 • az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,
 • az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
 • az érintett utazási szolgáltatásokat "csomag" vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
 • az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy
 • az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre.

  Amennyiben Ön a Well Travel Budapest Kft-nél több utazási szolgáltatásból álló csomagot (ahol szállás, odautazás, autóbérlés, kiegészítő szolgáltatások közül legalább kettőből áll az utazás pl.: repülős tengerparti nyaralást, buszos körutazást stb.) vásárol, akkor az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Utazási szerződésen utazásszervezőként megjelölt társaság a felelős.

A Well Travel Budapest Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

 • Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt   valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
 • Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
 • Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, amennyiben Ön / Önök nehéz helyzetbe kerülnek:
 •  Az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, valamint az egészségügyi előírásokról az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www. konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
 •  Tájékoztatjuk, hogy az utazás során bekövetkező baleset-, betegség vagy halál esetére szóló segítségnyújtásra vonatkozó biztosítást köthet, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezését. Ennek részletes feltételeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://www.aegon.hu vagy https://union.hu
 • Az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződést bármikor felmondhatja, ebben az esetben az alábbi mértékű bánatpénzt köteles megfizetni:
 • Ha a felmondás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik, 5.000 Ft/fő bánatpénzt számítunk fel
  • 60.-36. nap között, illetve szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 60.-46. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 20%-a.
  • 35.-20. nap között, illetve szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében, 45 - 20. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 40%-a.
  • 19.-8. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 80%-a.
  • 7 napon belüli felmondás esetén, illetve, ha az Utas nem jelenik meg az indulásnál, ez esetben a részvételi díj 100%-át köteles az Utas megfizetni bánatpénz jogcímén.
 • Utazásszervező Adatvédelmi Tájékoztatója elérhető Utazásszervező honlapján: www.welltravel.hu
 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Well Travel Budapest Kft. társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132 Budapest, Váci út 36-38.; telefon: +36-1-452-3580; web: EUB.hu) szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1.; Telefon: +36 (1) 4585-800; e-mail idegenforgalmi@bfkh.gov.hu; weboldal: www.mkeh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

 

Jelen tájékoztatót a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően állítottuk össze.

 

202_. ___________________hó____nap

 

_____________________________________                                                                  __________________________________

                Utazási iroda                                                                                                                                 Utas

 


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Well Travel Budapest Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE:

Név: Well Travel Budapest Kft.
Cím: 1113 Budapest, Kosztolányi tér 4.
Telefon: +36 (1 365-1075
E-mail: welltravel@welltravel.hu
Engedélyszám: U-000418
Képv.: Szetey Andrea ügyvezető

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A Well Travel Budapest Kft. az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A Well Travel Budapest Kft. az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

- regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység

- szerződéskötés

- utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése

- panaszok, bejelentések, igények kezelése

- igényérvényesítés

- kapcsolattartás

- jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetők el, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL:
Amennyiben az Utas feliratkozik a Well Travel Budapest Kft. hírlevelére, Well Travel Budapest Kft. saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum napi gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést az Utas maga kéri.  Well Travel Budapest Kft. lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy Well Travel Budapest Kft. az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."

COOKIES:
A Well Travel Budapest Kft. a weboldalán sütiket használ, melyek az Utas preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalt. Az oldalon keresztül semmilyen olyan információt nem gyűjt a Well Travel Budapest Kft., amely alapján az Utas személye beazonosítható lenne. A sütikkel kapcsolatos további információk, és a böngészőben történő beállításokról bővebb információt itt található: http://www.aboutcookies.org/.

AZ ADATKEZELÉS MENETE:
A Well Travel Budapest Kft. weboldalát a Travelgate Kft. üzemelteti; weboldal meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, telefonszám, születési dátum) közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Well Travel Budapest Kft-nél rögzítésre, miután az Utas foglalás közben megadta őket.

A weboldal látogatása alatt a Travelgate Kft. szervere a következőket rögzíti és tárolja:

- azokat a weboldalakat, amelyeket az Utas erről a weboldalról meglátogatott

- a látogatás időpontját és időtartamát.

A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes.

Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására, de a kezelt adatok köre szolgáltatásfajtánként változhat.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik, tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS:
A Well Travel Budapest Kft. gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Well Travel Budapest Kft. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

ADATTOVÁBBÍTÁS
A Well Travel Budapest Kft. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Well Travel Budapest Kft. harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Well Travel Budapest Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

A Well Travel Budapest Kft. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget. 

AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Well Travel Budapest Kft. Ezen kívül az Utas kérheti személyesadatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését a welltravel@welltravel.hu e-mail címen terjesztheti elő.

PANASZ, JOGORVOSLAT:
Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu

 

 

202_. ___________________hó____nap

 

_____________________________________                                                                                 __________________________________

                Utazási iroda                                                                                                                                                  Utas

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

WELL TRAVEL BUDAPEST Utazás- és Sportszervező Iroda Kft.

Székhelye: 1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4.; Telephely: 1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-718644; Adószáma: 13099079-2-43.; Nyilvántartási száma: U000418; Tel.: +36 1/365-1075; E-mail: welltravel@welltravel.hu; Web: www.welltravel.hu.

A Well Travel Budapest Utazás- és Sportszervező Iroda Kft. (továbbiakban: Well Travel Budapest Kft.) a számára előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték biztosítását és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem biztosítását az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel kötötte.A vagyoni biztosíték hatálya: kiutaztatás, valamint belföldi utaztatás. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték

Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. A Biztosító elérhetősége: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1.; telefon: +36-1-477-4800; web: aegon.hu.

Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság:
Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály. Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1 – Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847; e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, weboldal: www.mkeh.gov.hu.

A Well Travel Budapest Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §-ának, továbbá a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről, a 2009. évi LXXVI. törvény és a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló rendelkezései, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazásszervező más utasnak nem értékesíti. Az Utazásszervező által közölt előleget (40 %) a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell megfizetni, kivéve, ha valamelyik külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján korábbi befizetési határidő indokolt. Az Utas tudomásul veszi, hogy a hátralék megfizetésének időpontjáról az Utazásszervező külön értesítést nem küld, azt az utazási szerződésen feltünteti az előleg megfizetésekor. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a határidő be nem tartását az Utas részéről az utazási szerződéstől történő elállásnak tekintik, amely a szerződést felbontja, és az Utas ez esetben köteles az Utazásszervezőnek a szerződés IV/1. pontjában meghatározott bánatpénzt az ott szabályozott módon és mértékben, legkésőbb az elutazás időpontja előtt 8 nappal megfizetni, illetve Utazásszervező jogosult azt beszámítással rendezni.

2. A részvételi díj az utazások meghirdetett – az utazási csomagban szereplő - szolgáltatásainak ellenértékét, az Utazásszervező eljárási díját és szervezési költségeit, valamint az ÁFA összegét tartalmazza. A teljes részvételi díjban szereplő, és az Utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, illetve üzemeltető egyoldalú rendelkezése alapján változhat. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot az üresen maradt férőhelyek kedvezményes áron történő értékesítésére. A részvételi díj ily módon történő csökkentése a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

3. Ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30. napon belül történik, a részvételi díj teljes összegét a jelentkezéssel egyidejűleg kell megfizetni. Opciós foglaláskor a részvételi díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül, így nem jön létre az utazási szerződés. Bármely kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendelésekor kell bejelentenie és igazolnia. Az utólagos bejelentéseket az Utazásszervező nem fogadja el.

4. Egyes, az Utazásszervező által értékesített utazási csomag menetrend szerinti repülőjegyet tartalmaz, amelyet az utazási program jelez. A menetrendszerinti repülőjegy árát a légitársaság mindenkori díjszabása határozza meg, ezért a meghirdetett csomagár a foglalás időpontjáig változhat. A repülőjegy értékesítés közvetített szolgáltatás, amelyre a légitársaság Üzletszabályzata is vonatkozik. Menetrend szerinti repülőjegyek vásárlása esetén a jogszabályok szerint a menetjegy kiállításának, kifizetésének és az utazási szolgáltatás lemondásának feltételeit az adott légitársaság Üzletszabályzata tartalmazza.

5. Az Utazásszervező által meghirdetett szobatípusok esetében az egy személyre eső részvételi díjak az adott foglalásban szereplő szobakihasználtság esetén érvényesek. A szobában lakók létszámának módosulásával a részvételi díj személyenkénti ára is megváltozik, pl. amennyiben valamely utas (több utas) az utazást lemondja, és ennek következtében az adott szobatípus kihasználtsága csökken, abban az esetben – a szoba típusától, kapacitásától és az utat lemondó személyek számától függően – az eredeti foglalásban szereplő személyek számára az eredeti foglalástól eltérően magasabb összegű egy főre eső részvételi díj kerül megállapításra.

6. Az Utas az utazás során a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatás(oka)t csak akkor veheti igénybe, ha a helyszínen a szolgáltatás teljes részvételi díját kifizeti az Utazásszervező képviselőjének közlése szerinti pénznemben. Az Utazásszervezőt e szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkért felelősség nem terheli. 7. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza – az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21. napig felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét, annak számítási módjával együtt, az Utazásszervező az Utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos, az Utazásszervező a részvételi díjat a költségnövekedés forintban számított összegével emeli meg. Az Utas a fenti tényezőkben történő változások esetén, a fentiekkel egyező módon számított díjengedményre jogosult, amennyiben a költségek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt csökkennek.

UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS
1. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés (továbbiakban: utazási szerződés) az Utazó (továbbiakban: Utas) és az Utazásszervező között az utazási szolgáltatások megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az utazási szerződés aláírásával, az Utazásszervező visszaigazolásával, valamint az előleg, avagy a jelen szerződésben meghatározott esetekben a teljes összeg befizetésével jön létre. A szerződést a felek - valamennyi kikötésével együtt írásban, két példányban írják alá, melynek egyik példányát a jelentkezéskor az Utazásszervező átadja. Ha az Utazásszervező a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az Utazásszervező az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesítette és az utazási szerződést visszaigazolta. Az utazási szerződés részét képezi az Általános Előzetes Tájékoztató.

2. Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, illetve, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az utazási szerződés szerint az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva személyesen csak az Utast érinthetik (pl. védőoltás). Az eljáró személy köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót utastársainak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Felek rögzítik, hogy az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt valamennyi feltételeknek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 nappal, tartós adathordozón (írásban, papíron vagy az Utazásszervező elektronikus elérhetőségén) értesíti. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő kilépő és a harmadik belépő személy egyetemlegesen állnak helyt. Amennyiben az utazást megelőző 60. napon belül névcsere történik, az útlemondási biztosítás nem átruházható, a belépő személy számára új útlemondási biztosítási díjat kell megfizetni.

3. Az utazás időtartamát, az utazási szolgáltatások lényeges elemeinek meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és annak tartalmát, a fizetési feltételeket, illetve az egyéb, felszámításra kerülő költségeket az Utazásszervező által közzétett tájékoztató (prospektus és weboldal) tartalmazza, továbbá az Utazásszervező általános tájékoztatást nyújt az Utast megillető jogokról általános tájékoztató formanyomtatványon. Az utazási tájékoztatókban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott tájékoztatóban rögzített részletes feltételeket és az utazáshoz szükséges és a vonatkozó jogszabályok által előírt fontos információkat megismerte, azokat elfogadja, és az utazási szerződés aláírásával annak elfogadását igazolja. Az Utazásszervező által nyújtott hiteles információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek és károk az Utast terhelik. Mindazok a leírások, prospektusok, tájékoztatók, nyomtatott és elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése szempontjából érvénytelenek, ezek tartalmáért sem az Utazásszervező, sem annak közreműködői felelősséget nem vállalnak.

4. Az úti okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utas kötelessége és felelőssége. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, ideiglenes útlevél, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Utast terhelik. Ideiglenes útlevéllel történő utazás esetén a légitársaság megtagadhatja a check-in esetén az utasfelvételt, az ebből eredő károk az Utast terhelik. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, egyidejűleg tájékoztatja az Utast az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az Utas tartozik felelősséggel.

A nem európai uniós állampolgárságú Utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen. Az Utazásszervező a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően adja ki az utasoknak az úti okmányokat (repülőjegyet, vouchert, részvételi jegyet, stb.). Az Utazásszervező az irat, úti okmány (repülőjegy, voucher, részvételi jegy) és – amennyiben van ilyen – biztosítási kötvény (a továbbiakban együtt: Dokumentumok) Utas részére történő megküldését az Utas által a foglaláskor megadott, vagy legkésőbb az indulás napját megelőző 8. napig az Utazásszervező tudomására hozott e-mail címre történő megküldéssel is jogosult teljesíteni. Az Utas a jelen pontban írtakra tekintettel vállalja, hogy olyan e-mail címet ad meg, amelynek rendszere a részére beérkező elektronikus üzenetekre automatikus válaszüzenetet küld, amely a Dokumentumok Utas részére történő beérkezését kétséget kizáróan igazolja (olvasási visszaigazolás). Amennyiben az Utas e-mail levelezőrendszere olvasási visszaigazolás küldésére nem alkalmas, úgy az Utas köteles a beérkezést követően haladéktalanul válaszüzenet formájában nyugtázni a Dokumentumok részére történt beérkezését. Az Utas a Dokumentumok általa megadott e-mail címre történő megküldését joghatályosnak ismeri el és tudomásul veszi, hogy az e-mail cím pontos megadása és a későbbiekben történő működése vonatkozásában kizárólagosan őt terheli felelősség. Az Utas a részére bármely módon eljuttatott Dokumentumokat köteles kinyomtatni és azokat az utazás során mindvégig magánál tartani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a repülőjegyet, részvételi jegyet, vouchert és biztosítási kötvényt. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy a foglalás során megadott adatok helyességéért kizárólagos felelősség terheli, ezért az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét a személyes adatok pontos megadására. Amennyiben az Utas foglaláskor megadott e-mail címére legkésőbb az indulás napját megelőző 15-ik napig nem érkeztek meg a Dokumentumok, úgy az Utas köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Utazásszervezővel a probléma megoldása érdekében. Amennyiben az Utas a foglaláskor nem ad meg e-mail címet, lehetőség van átvételi elismervény ellenében a Dokumentumok személyes átvételére előzetes konzultációt követően a foglalást készítő utazási irodában legkorábban 7 nappal az utazás indulása előtt.

5. Az Utazásszervező egyes célországokban az utazás helyszínén magyarul beszélő helyi képviseletet biztosít, aki kapcsolatot tart az utasok és a helyi szolgáltatók között és információkkal segíti az utasokat. Az Utazásszervező felelősséggel tartozik a helyi képviselő munkájáért. Azokban a régiókban, ahol nem dolgozik magyar nyelvű képviselő, az Utazásszervező helyi szerződéses partnere valamely általánosan használt idegen nyelven biztosítja az Utasok számára a helyi képviseletet. Nem tartozik az Utazásszervező felelősséggel az Utas által nem az utazási csomag részeként megrendelt, helyi szolgáltatók által a helyszínen bonyolított szolgáltatásokért, így a helyi kirándulásokért sem. Az Utazásszervező, illetve az Utazásközvetítő legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor köteles az Utast írásban tájékoztatni az Utazásszervezőnek az utazás célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve, ha az Utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről, e-mail címéről és telefonszámáról, amely lehetővé teszi az Utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről (a fenti adatok megadásával), amelyhez az Utas szükség esetén segítségért vagy panasszal fordulhat.

6.Utazásszervező felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utas számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGI KÖVETKEZMÉNYEI
1. Az Utazásszervező a legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazási szerződést annak megkezdését megelőző 20 nappal felmondhatja. A szerződés megszűnik a Lemondási és Módosítási Feltételek 3. és 9. pontban szabályozott esetben. Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról. A fent rögzített esetekben az Utazásszervező legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

2. Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmusveszély, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok befolyásolják, vagy meghiúsítják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazásszervező felelősséget nem vállal, az ezen okból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az Utazásszervező kártérítési felelősséggel nem tartozik.

LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

1.a. Repülőjegy foglalás törlése esetén az Utazási Szerződésben szereplő jegykiállítási illeték összege nem visszatérítendő tétel.

1.b. Ha az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződést felmondja – a Lemondási és Módosítási Feltételek 3. pontban foglalt okból történő felmondás kivételével -, avagy hatósági elutasítás miatt (pl.: útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, az alábbi mértékű bánatpénzt köteles megfizetni. A felmondás napjának az számít, amikor az az Utazásszervező irodájába beérkezett. A felmondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz megállapításába

 • ha a felmondás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik, 5.000 Ft/fő bánatpénzt számítunk fel
 • 60.-36. nap között, illetve szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 60.-46. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 20%-a.
 • 35.-20. nap között, illetve szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 45 - 20. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 40%-a.
 • 19.-8. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 80%-a.
 • Utas nem jelenik meg az indulásnál (no show), ez esetben a részvételi díj 100%-át köteles az Utas megfizetni bánatpénz jogcímén. No show esetén a bánatpénz a részvételi díj + járulékos költségek, adók és illetékek 100 %-a.

Az Utazásszervező által beszerzett vízum díjának 100%-át köteles az Utas megtéríteni, függetlenül a felmondás napjától. A fizetendő bánatpénzt az Utazásszervező jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező által igényelt bánatpénzt, úgy az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) a felmondás időpontjától (illetve a felmondás közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni. A postai úton közölt felmondás időpontját a felmondási nyilatkozatnak az Utazásszervezőhöz történő beérkezési ideje határozza meg.

2. Ha az Utas az Utazásszervező által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, az Utazásszervezőt illető bánatpénzt a biztosítótársaság a biztosítás feltételei szerint megtérítheti.

3. Utazásszervező fenntartja a jogát, hogy az utazási szerződés feltételeit egyoldalúan módosítsa, amennyiben a változás nem jelentős – erről az Utast írásban értesíti. Ha az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentősen módosítani, továbbá, ha az Utas által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó, az utazásszervező által korábban elfogadott különleges igényeket nem tudja teljesíteni, vagy a részvételi díj emelkedése a 8%-ot meghaladja, az Utazásszervező az Utast haladéktalanul tájékoztatja a változtatásokról és az utazási csomag teljes díjának ezzel összefüggő esetleges csökkenéséről. Az Utas a tájékoztatás alapján jogosult a változtatást elfogadni vagy a szerződést bánatpénz megfizetése nélkül felmondani, amely döntését haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles az Utazásszervezővel írásban közölni. Amennyiben ezen határidőn belül az Utas nem ad választ, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik. Ha az utazási szerződést a fentiek szerint az Utas felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az Utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

4. A fentiektől eltérően az utazási csomag megkezdését megelőzően az Utas bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az Utas a teljes részvételi díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

5. Ha az Utas az utazás feltételein az utazás megkezdése előtt módosítani kíván (utasnév, szállásfoglalás kiegészítő szolgáltatásainak módosítása vagy törlése; stb.), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit megtéríteni az alábbiak szerint:

• 35. napig bejelentett módosítások miatt személyenként 5.000.- Ft/fő;

• 35 napon belül bejelentett módosítások miatt személyenként 8.000.- Ft/fő.

Névmódosításnak minősül az Utas nevének nem pontos megadásából adódó javítás, mint betűelírás a névben, vagy több név esetén az egyik név lehagyása (pl. Kiss-Kovács Antal helyett Kiss Antal).Azonos szobában lakó utasok esetében névmódosítás címén legfeljebb egy nevet lehet kicserélni, a második név vagy ennél több név cseréje már a foglalás lemondásának (felmondásnak) minősül. Bizonyos légitársaságok a név nem megfelelő (pl. nem útlevél szerinti) megadása miatt a fentiektől eltérő névmódosítási díjat számolhatnak fel az adott légitársaság mindenkori üzletszabályzata alapján.

6. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, utazók létszámának csökkenése) módosítására az Utas részéről csak a IV/1. pontban meghatározott bánatpénz megfizetése mellett és új foglalás keretei között van lehetőség.

7. Menetrend szerinti járatok esetében a jegykiállítást követően a repülőjegy módosítási és lemondási feltételei megegyeznek a légitársaság feltételeivel a légi személyszállítási törvény (1995. évi XCVII. törvény) szabályozása szerint.

8. Bizonyos esetekben a szállodák a jelen ÁSZF-ben feltüntetettekhez képest eltérő – az Utasra nézve hátrányos – lemondási feltételeket határozhatnak meg, amely feltételeket az Utassal megkötött egyedi szerződés rendelkezései tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS
1. A biztosítások díjait a publikált csomagár nem tartalmazza. Az útlemondási biztosítást az Utazásszervező automatikusan az utazási csomaghoz hozzáfoglalja, amelynek díját az Utas köteles megfizetni, kivéve, ha az útlemondási biztosítást az Utas nem kívánja igénybe venni. Az útlemondási biztosításra vonatkozó részletes feltételekről a biztosítási szabályzat rendelkezik, amelyet az Utazásszervező a foglalással egyidejűleg az Utas részére átadott, aki annak átvételét jelen szerződés aláírásával elismerte és nyugtázta. Az útlemondási biztosítás hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra, ill. módosításokra, amelyek az Utas saját érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító – az Utazásszervező igazolása alapján – a felmerült lemondási költséget (kötbér) – 20 % önrészesedés megtartása mellett – visszafizetheti az Utas részére. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető. Az utazásképtelenséget a biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 2 napon belül az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség nem, avagy késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely kárt a biztosított köteles viselni.

2. Az Utazásszervező tájékoztatta az Utast arról, hogy a részvételi díj önmagában, külön foglalás hiányában nem foglalja magában a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, amelyre tekintettel az Utazásszervező javasolja, hogy az utazók saját biztonságuk érdekében érvényes és az utazásnak megfelelő feltételeket tartalmazó baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás birtokában keljenek útra. Az Utazásszervező a fenti eseményekre kiterjedően arra biztosít lehetőséget, hogy az Utas biztosítást kössön az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg. A baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás az Utazásszervező által ajánlott biztosítási csomagként az utazási csomaghoz hozzáfoglalható. A biztosítások feltételeinek részletei a www.welltravel.hu weboldalon olvashatók.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező számára szükséges megadni foglalásonként legalább egy lakcímet a számlázáshoz, egy e-mail címet (ha rendelkezésre áll) a kapcsolattartás miatt, illetve egy mobiltelefonszámot, amelyen az Utasok az utazás előtt és alatt elérhetők, hogy az esetlegesen fellépő változásokról az Utazásszervező az Utasokat értesíteni tudja. A telefonszám nem megadásából keletkező károkért az Utazásszervező nem felelős. Az Utazásszervező vállalja ugyanakkor, hogy a megadott telefonszámot kizárólag az utazással kapcsolatos információadásra használja, azt bizalmasan kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint Az erre vonatkozó részletes szabályozást az Utazásszervező Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

2. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat visszatéríteni, ha az Utas valamelyik kifizetett szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

3. Az utazás első és utolsó napja az utazási cél megközelítéséhez szükséges utazással telik el, ezek a napok beszámítanak az utazási ajánlatban megjelölt és a teljes utazásra vonatkoztatott napok számába. Repülőgéppel történő indulásnál az Utasoknak az indulás előtt 2 órával jelen kell lenniük a repülőtéren. A nyaralás helyszínére vonatkozóan megadott transzfer idő ezen felül számítandó, amely a szálloda és a repülőtér közötti távolság arányában változik. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az érkezés napján 14 vagy 15 órától (országonként változó), a távozás napján 10 óráig biztosítja, függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés idő-pontja között vehetők csak igénybe.

4. Az Utas az utazás során az általa más személynek okozott kárért közvetlen felelősséggel tartozik. Az Utas a célterületen okozott kárért (transzfer út, szállodai tartózkodás, stb.) közvetlen felelősséggel tartozik.

5. Az Utazásszervező a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

6. Az utazás során felmerülhet, hogy a repülőgép indulása/ érkezése, a transzfer időpontja megváltozik, ezekről az Utazásszervező az érintett utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. Repülőgéppel történő utazás esetén a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól bármennyiszer és bármikor, akár közvetlenül az utazás előtt is eltérhetnek. Szükség esetén előre nem közölt közbülső leszállásra, a repülőgéptípus, repülő társaság és a járat cseréjére sor kerülhet.

A menetrend szerinti járatokon a poggyász súlykorlátot az adott légitársaság üzletszabályzata határozza meg. A repülőjáraton általában bizonyos súlyhatárig (a légitársaság határozza meg) a feladott poggyász szállítása díjtalan, azonban a légitársaság üzletszabályzata ettől eltérhet. A többletsúlyért fizetni kell, amely az Utast terheli. A feladható poggyászok súlyhatárairól az Utazásszervező az utastájékoztatóban ad tájékoztatást.

A 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján az Utazásszervező és az Utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül légi személyszállítási szerződés jön létre az Utas és a légitársaság között. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvény, a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. A varsói, a berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőkért való felelősséget, az ezekben szabályozott korlátozások alkalmazandók az Utazásszervezőre is. A varsói egyezményt az 1964. évi 19. sz. tvr., a berni egyezményt az 1986. évi 2.sz. tvr., a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.

7. A repülőút során felmerült csomagkár esetén az Utas még a repülőtéren köteles a problémát haladéktalanul a „Lost and Found” pultnál jelezni, és erről a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Amennyiben az Utas okirattal bizonyította, hogy a helyszíni szolgáltató a jogos, és igazolt kárát nem orvosolta, úgy köteles azt 15 napon belül elbírálás végett bejelenteni az utazásszervezőnek. A légi utazással kapcsolatos károk megtérítésére a Tanács 1997. október 9-i 2027/97/EK rendelet vonatkozik, mely a légi fuvarozók, utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségről rendelkezik.

8. Az Utas kártérítésre jogosult az Utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az Utast a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri, amennyiben bizonyítani tudja kártérítési jogalapját és összegszerűségét, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni. Az Utas nem jogosult kártérítésre, ha az Utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés a.) az utazónak róható fel, b.) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy c.) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Amennyiben nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, a kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók, azzal, hogy az Utazásszervező a teljes részvételi díj összegének háromszorosát meghaladó része tekintetében kizárja kártérítési felelősségét, amely kizárás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

9. Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti, és az Utazásszervező az Utas által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az Utas bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Az Utas e bekezdésben foglalt nyilatkozatait írásban, igazolható módon köteles megtenni, elsősorban Utazásszervező képviselőjének.

10. Az utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utas köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek érdekében megfelelően eljárni. Így az Utasnak az Utazásszervező képviselőjével haladéktalanul közölnie kell a kifogásokat, az esetlegesen észlelt szerződésszegést. Az Utazásszervező képviselője köteles az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének a tényét az Utas kérésére jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál: sem az, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazásszervező a panaszt jogosnak fogadná el, avagy felelősségét azzal elismerné. A panaszt az utazás tényleges befejezését követően 8 napon belül a jegyzőkönyvvel együtt írásban, postai úton vagy személyesen kell tudomásra hozni az Utazásszervezőnél. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károkért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, ezek az Utast terhelik. Az Utazásszervező köteles a bejelentést részletesen kivizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az Utast. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az Utas részéről felmerülő panasz esetén a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, tárgyalások, illetve levelezések formájában kísérlik meg rendezni. Mindaddig, ameddig az egyeztetés eredményre vezethet, egyik fél sem fordulhat sem a nyomtatott, sem az elektronikus médiához. Ezen kötelezettség megsértésével okozott kárért az Utas kártérítési felelősséggel tartozik az Utazásszervező felé.

11. Előre nem látható akadályok (a szálloda túltöltése vagy műszaki okok) esetén az Utazásszervező jogosult, hogy kártérítési felelősség nélkül a lefoglalt szálláshellyel megegyező vagy magasabb kategóriájú másik szállást biztosítson többletköltség felszámítása nélkül. Alacsonyabb kategóriájú szálloda esetén – amennyiben az Utas által az elfogadásra kerül – az utazásszervező a változásból adódó árkülönbözetet az Utas részére visszatéríti (díjengedmény). Felek rögzítik, hogy a jelen pontban írtak alapján felkínált helyettesítő szolgáltatás Utas által történő elfogadásának minősül, amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást bármely módon – ideértve a ráutaló magatartást is – elfogadja. Az Utas kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve, ha az Utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ebben az esetben, illetve amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, az Utas díjengedményre és kártérítésre jogosult.

12. A sajátos igényű utasok kötelesek (különösen ideértve mozgásában korlátozott személyek és kísérőik, várandós nők, kísérő nélkül utazó kiskorúak, speciális orvosi segítségre szoruló személyek) a sajátos igényeikről legkésőbb 15 nappal az utazást megelőzően tájékoztatni Utazásszervezőt.

13. A poggyász őrzéséről és felügyeletéről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. A repülőn, buszon, valamint a szállodában elveszett csomagokért az Utazásszervező felelősséget nem vállal. Ilyen esetben azonnal a helyszínen az érintett társasághoz kell fordulni a problémával. A szállodában kihelyezett széfekért, és az abban elhelyezett tárgyakért kizárólag az adott szálloda vállal felelősséget, az Utazásszervező ezen szolgáltatásokra nincs befolyással.

14. A szerződő felek kijelentik, hogy a Well Travel Budapest Kft. által szervezett utazások esetében az utazással kapcsolatos vitás kérdéseiket megegyezés útján igyekeznek rendezni. Ennek hiányában a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg. Jogvita esetén a szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

15. Az Utazásszervező kijelenti, hogy a katalógusban, leírásban esetlegesen megjelent tartalmi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a Well Travel Budapest Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a biztosító főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.

A jelentkezést elfogadó nyilatkozatot átvettem, a fenti utazási szerződést az Általános Előzetes Tájékoztatót, az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, azokat elfogadom, és a velem együtt utazókra nézve is kötelező érvényűnek tekintem.

 

ÁFA NYILATKOZAT

 

Az Utas jelen szerződés aláírásával, az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozik, hogy

□ a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe (magánszemély)

□ a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)

□ a szolgáltatást adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást + 27 % áfa terheli)

Az áfa tv 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján utasnak az tekinthető, aki végfogyasztóként az igénybe vett szolgáltatás költségét még részben sem terheli tovább másra. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

 

202_. ___________________hó____nap

 

 

_____________________________________                                                                                     __________________________________

                Utazási iroda                                                                                                                                                     Utas