Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Well Travel Budapest Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE:

Név: Well Travel Budapest Kft.
Cím: 1113 Budapest, Kosztolányi tér 4.
Telefon: +36 /1 365-1075
E-mail: welltravel@welltravel.hu
Engedélyszám: U-000418
Képv.: Szetey Andrea ügyvezető

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A Well Travel Budapest Kft. az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Well Travel Budapest Kft. az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

  • regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység
  • szerződéskötés
  • utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése
  • panaszok, bejelentések, igények kezelése
  • igényérvényesítés
  • kapcsolattartás
  • jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetők el, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Elektronikus hírlevél:

Amennyiben az Utas feliratkozik a Well Travel Budapest Kft. hírlevelére, Well Travel Budapest Kft. saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum napi gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést az Utas maga kéri. A Well Travel Budapest Kft. lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy Well Travel Budapest Kft. az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."

COOKIES:

A Well Travel Budapest Kft. a weboldalán sütiket használ, melyek az Utas preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalt. Az oldalon keresztül semmilyen olyan információt nem gyűjt a Well Travel Budapest Kft., amely alapján az Utas személye beazonosítható lenne. A sütikkel kapcsolatos további információk, és a böngészőben történő beállításokról bővebb információt itt található: http://www.aboutcookies.org/.

AZ ADATKEZELÉS MENETE:

A Well Travel Budapest Kft. weboldalának meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, telefonszám, születési dátum) közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Well Travel Budapest Kft-nél rögzítésre, miután az Utas foglalás közben megadta őket.

A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes.

Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására, de a kezelt adatok köre szolgáltatásfajtánként változhat.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik, tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS:

A Well Travel Budapest Kft. gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Well Travel Budapest Kft. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

ADATTOVÁBBÍTÁS

A Well Travel Budapest Kft. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Well Travel Budapest Kft. harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Well Travel Budapest Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

A Well Travel Budapest Kft. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Well Travel Budapest Kft. Ezen kívül az Utas kérheti személyesadatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését a welltravel@welltravel.hu e-mail címen terjesztheti elő.

PANASZ, JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 

202_. ___________________hó____nap

 

 

 

 

 

_____________________________________                                                                         __________________________________

                Utazási iroda                                                                                                                                     Utas