Well Travel Utazási Iroda

+36 20 289 5536
+36 (1) 365 1075

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A WELL TRAVEL BUDAPEST Utazás- és Sportszervező Iroda Kft. (iroda címe: 1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4., székhelye: 1121 Budapest, Hangya u. 6., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-718644, adószáma: 13099079-2-43., telefonszáma: 06 1 365-1075, fax: 06 1 386-4599, e-mail: welltravel@welltravel.hu, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartási száma: U000418, vagyoni biztosíték biztosítója: QBE Insurance /Europe/ Limited Magyarországi Fióktelepe ), mint utazásszervező/utazás közvetítő (továbbiakban: Utazási Iroda)

1.               Hatály

1.1.Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Utazási Iroda által szervezett, illetve az Utazási Iroda által közvetített, más utazásszervező útjaira vonatkozó egyedi utazási szerződésekre (a továbbiakban: Utazási Szerződés) terjed ki.

1.2.Az Utazási Szerződésben nem szabályozott feltételekre az Utazási Szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF-et kell alkalmazni. Az Utas illetve a javára szerződő harmadik személy az Utazási Szerződés aláírásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.               Az Utazási Szerződés létrejötte

2.1.Az Utazási Iroda által készített Utazási Szerződést a felek általi aláírásával vagy az Utazási Iroda honlapján keresztül elektronikus úton kötik meg. Az elektronikus szerződéskötés egy tekintet alá esik az írásbeli szerződéssel. Az Utazási Szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez a technikai feltételeket az Utazási Iroda a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6. könyvének XIV. fejezete és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a TravelGATE Kft. biztosítja az Utas számára.

Az Utazási szerződés érvényesen megköthető úgy is, hogy az Utazási Iroda által e-mailen megküldött Utazási Szerződést az Utas illetve a javára szerződő harmadik személy aláírva küldi meg az Utazási Irodának, melynek az Utazási Iroda által aláírt példányát visszakapja.

2.2.Az Utassal egyedileg megtárgyalt Utazási Szerződés az Utas szerződésben kikötött összegű díjelőleg megfizetésének az Utazási Iroda általi írásbeli visszaigazolásával lép hatályba.

Az Utazási Iroda az Utazási Szerződésben a díjelőleg megfizetésére kikötött fizetési határidő utolsó napjáig az Utas foglalását fenntartja. Amennyiben az Utas a kikötött határidő lejártáig a díjelőleget nem, vagy csak részben fizeti meg, az Utazási Iroda az Utas foglalását a határidő lejártát követő napon minden külön értesítés nélkül törli, azaz az Utazási Szerződés megszűnik. Az Utas köteles megtéríteni az Utazási Iroda ebből eredő teljes kárát és költségét.

2.3.Az Utas az Utazási Szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változásról köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni és egyben a 6.7. pontban meghatározott díjat az Utazási Irodának megfizetni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő kárért a felelősséget az Utas köteles viselni.

2.4.Az Utas nem jogosult igényelni, hogy a már létrejött Utazási Szerződésében rögzített feltételeket az Utazási Iroda az általa utóbb meghirdetett kedvezményes akciójának feltételei szerint módosítsa.

Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a már kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt.

2.5.Az Utas az Utazási Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit írásbeli szerződéssel a 6.7. pontban meghatározott és az átruházás bejelentésével egyidejűleg az Utazási Iroda részére fizetendő díj ellenében átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az Utazási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. Az Utas az utazás megkezdését megelőző utolsó előtti munkanap 12:00 óráig köteles az átruházási szerződést az Utazási Irodának átadni annak érdekében, hogy az Utazási Iroda megfelelő időben tudjon intézkedni a változás átvezetéséről, érvényesítéséről. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az átruházó szerződést kötő felek korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

2.6.Az Utas javára harmadik személy által kötött Utazási Szerződés egy tekintet alá esik az Utas által kötött Utazási Szerződéssel, az Utazási Iroda nem vizsgálja az Utas javára szerződő személy képviseleti jogát és az általa megadott adatok helyességét. Az harmadik személy által az Utas javára kötött Utazási Szerződés jogosultja és kötelezettje az Utas lesz. Az Utas javára szerződő személy felel azért, hogy az Utas megismerje az ÁSZF és az Utazási Szerződés tartalmát.

3.               Az Utazási Szerződés teljesítése

3.1.Az Utas köteles az indulások (ideértve az utazás során szervezett programokat is) helyét és időpontját betartani, melynek elmulasztása miatt felmerülő következményt és költséget kizárólag az Utas viseli.

3.2.Az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítéséért az Utazási Iroda felel. Ha az Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

3.3.Az Utazási Iroda a teljes díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucherstb.) megfelelő időben kiállítani és az Utasnak átadni.

3.4.Ha az Utazási Iroda az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatást vagy annak jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással helyettesíteni. Az eredeti és a helyettesítő szolgáltatás értékkülönbözete az Utasra nem hárítható át.

Ha az Utazási Iroda ilyen helyettesítő szolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt megfelelő indoklás mellett visszautasítja, az Utazási Iroda – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles saját költségén gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról.

Amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, akkor az Utazási Iroda szolgáltatáshelyettesítésről szóló értesítésétől számított 8 napon belül írásban, megfelelő indoklás mellett, bánatpénz fizetése nélkül elállhat az Utazási Szerződéstől és a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani.

Ha az Utas szolgáltatáshelyettesítésről szóló értesítésétől számított 8 napon belül nem áll el az Utazási Szerződéstől vagy kifejezetten elfogadja helyettesítő szolgáltatást, az Utazási Szerződés módosítása a helyettesítő szolgáltatás és a díjkülönbözet tekintetében hatályba lép. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak visszafizetni.

3.5.Az Utazási Iroda jogosult az eredetileg megjelölt szállodától eltérni, ha az Utas számára az Utazási szerződésben megrendeltekhez képest a szállás, az ellátás és az esetlegesen kapcsolódó egyéb szolgáltatások hiányossága megalapozottan, dokumentáltan bizonyítható. Az Utazási Iroda köteles az Utast az eredetileg meghatározott szállodához hasonló, vagy magasabb kategóriájú, illetve értékű másik szállodában elszállásolni, az Utas pedig elfogadni azt. A felmerülő költségeket az Utazási Iroda viseli, de kártérítést, sérelmi díjat nem fizet. A szálláshelyek osztályba sorolása az adott ország szabályai szerint történik.

4.               Felelősség

4.1.Az Utas kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, a közlés késedelméből eredő kárért felelős.

Az utaskísérő vagy az Utazási Iroda helyi képviselője köteles gondoskodni az Utas kifogásának a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő vagy az Utazási Iroda helyi képviselője az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő vagy az Utazási Iroda helyi képviselője köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utas köteles kifogását az Utazási Irodával is közölni, ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta és nincs utaskísérő.

4.2.Az Utazási Iroda az utazással kapcsolatos prospektusában szereplő információk tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból eredő problémákért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. Az Utas további információkat és a hibajegyzéket az Utazási Iroda honlapján találja meg.

4.3.Az Utazási Iroda nem felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, illetve vis maior esetén.

4.4.Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az Utazási Szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazási Iroda köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben, ha az Utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az Utazási Szerződést, vagy az Utas 8 napon belül írásban, bánatpénz fizetése nélkül elállhat az Utazási Szerződéstől. Ez utóbbi esetben az Utazási Iroda köteles a teljes befizetett díjat az Utasnak azonnal visszafizetni. Ezen túlmenően az Utazási Iroda az Utas felé semmilyen egyéb kártérítésre, sérelmi díj fizetésre nem köteles.

4.5.Az Utazási Iroda felelőssége az általa visszaigazolt feltételekért és szolgáltatásokért áll fent. Az Utazási Iroda nem köteles a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba). Az Utazási Iroda nem felel az elhelyezésért, a szálloda által kiadott tájékoztatóban szereplő illusztrációkért, adatokért.

4.6.Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából adódó késésért, de tudomásszerzés esetén figyelmezteti az Utast ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárfelelősség az Utazási Irodát nem terheli. A megadott menetrendek tájékoztató jellegűek.

4.7.Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas felel. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek őrzéséről, felügyeletéről.

4.8.A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a légitársaság és az Utazási Iroda fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának és/vagy helyének, útirányának, átszállási lehetőségeinek, a légitársaság, a repülőgép típus változásának jogát. Az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a változtatás nem minősül a szerződés lényeges módosításának vagy megszegésének. A változásból eredő következményekért az Utazási Irodát felelősséget nem vállal. Az Utazási Iroda a módosításokról az elvárható legrövidebb időben tájékoztatja az Utast.

4.9.Az Utas köteles az észlelést követően haladéktalanul bejelenteni a repülőtér illetékes szervének, ha a légi utazások során a csomagja megsérült, elveszett vagy hiányos. Az Utazási Iroda kizárja felelősségét az légi út során bekövetkezett poggyász- és egyéb károkért.

Az Utazási Iroda légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreali Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.

4.10.                     A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) Felügyeleti szerv: MKEH helyett BFKH

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

Az Utas és az Utazási Iroda közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez az Utas békéltető testülethez is fordulhat (Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., www.bekeltet.hu)

5.               Elállás az Utazási Szerződéstől

5.1.Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha azonban nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt.

Ha az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni.

Az Utazási Iroda nem köteles kártérítést, sérelmi díjat fizetni, ha elállására ellenőrzési körén kívül eső, ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre, vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazási Iroda elállásáról az Utast írásban 8 napon belül tájékoztatta.

5.2.Az Utas a jelen ÁSZF 3.4. és 4.5. pontokban említett eseteken kívül az utazás megkezdése előtt több, mint 60 nappal megelőzően bánatpénz fizetése nélkül elállhat az Utazási Szerződéstől. Ezen határidőn belül az Utas elállási jogát az alább meghatározott mértékű – vagy az utazási szerződésen jelzett egyedi feltételek szerinti - bánatpénz megfizetése mellett gyakorolhatja írásban.

A bánatpénz mértéke, az utazás megkezdése előtt

·          60.-36. nap között, illetve szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 60.-46. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 10%-a.

·          35.-20. nap között, illetve szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 45 - 20. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 40%-a.

·          19.-10. nap között közölt elállás esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 60%-a.

·          a fentieknél rövidebb időben közölt vagy az utazás meg nem kezdése esetén a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 100%-a.

Az utazás napja nem számít bele a bánatpénz elszámolásnál figyelembe vett napokba. Az Utazási Iroda a bánatpénzt beszámíthatja az Utasnak visszafizetendő összegbe.

6.               A részvételi díjjal és egyéb költségekkel kapcsolatos feltételek

6.1.A szolgáltatás megrendelésekor a pontos részvételi díjakról és a külön felszámítandó díjakról és költségekről az Utas számára hozzáférhető módon az Utazási Iroda nyomtatott kiadványa (a továbbiakban: prospektus) és weboldala ad tájékoztatást. A részvételi díj összegét és a fizetési feltételeket az Utazási Szerződés tartalmazza. Az Utas javára szerződő, a 2.3. pontban említett személy a díj megfizetéséért az Utassal korlátlanul és egyetemlegesen felel.

6.2.Az Utazási Szerződés megkötésekor az Utas által fizetendő díjelőleg részvételi díj 40%-a, mely azonban az Utazási Iroda által a közreműködőjével kötött szerződésben foglaltak szerint magasabb is lehet.

6.3.Az előlegen felüli teljes hátralékos részvételi díj és egyéb költségek megfizetése az utazás megkezdése előtti 30. napig esedékes, mely határidő az Utazási Iroda által a közreműködőjével kötött szerződésben foglaltak szerint ettől eltérő is lehet. Az Utas tudomásul veszi, hogy ezen fizetési határidőről az Utazási Iroda külön értesítést nem küld, azonban a határidő elmulasztása az Utazási Szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, hogy az Utas az Utazási Szerződéstől elállt és erre tekintettel az Utas az 5.2. pont szerint a teljes díj 40%-ának megfelelő mértékű bánatpénz megfizetésére köteles.

6.4.Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, a részvételi díj teljes összege és valamennyi költség megfizetése az Utazási Szerződés aláírásakor esedékes.

6.5.Az Utas az esetleges díj- és költségkedvezményre való jogosultságát az utazási szerződés megkötésekor köteles az Utazási Irodának hitelt érdemlően igazolni. Ennek elmulasztása esetén az Utas nem jogosult a kedvezményt utólagosan igénybe venni. A különböző kedvezményeket nem lehet összevonni.

6.6.Az Utazási Iroda a 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet értelmében az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy deviza – az Utazási Iroda közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül a fent meghatározott okból sem emelhető.

A módosítási díj megállapításakor az Utazási Iroda az utazási szerződésben, illetve a honlapon közzétett devizaárfolyam emelkedésének százalékos arányában változhat a részvételi díj, az egyéb költségek és díjak pedig a tényleges változásnak megfelelően, figyelembe véve a devizaárfolyam emelkedést is, az adminisztratív teendők (ideértve, de erre nem korlátozva: szerződésmódosítások, levelezések, számlázás általános költségei, a kerozin pótdíj meghatározásakor a légitársaság által számított és közölt konkrét üzemanyagár különbözet) változtathatók.

6.7.Az Utas által kezdeményezett módosítás (ideértve, de erre nem korlátozva: szerződés átruházás, név-, szálloda-, időpont-változtatás) díja 5.000,-Ft/fő. A módosítás eredményeként felmerülő díj- vagy költségnövekedést az Utas a módosítási díjon felül köteles viselni, díj- illetve költségcsökkentés nem illeti meg.

Akciós utazás esetén igényelt szerződésmódosítással az Utas a kedvezményre már nem jogosult, azaz a teljes részvételi díjat és költséget köteles megfizetni.

6.8.Az Utazási Iroda által meghirdetett akciós kedvezmény az akció bevezetését megelőzően lefoglalt utazásra nem terjed ki.

Az Utazási Iroda a meghirdetett utazás részvételi díját a szabad helyek beteltéig, illetve az akciós ár szálloda általi visszavonásig tartja fent. Amennyiben az utazás részvételi díja a befizetést követően csökken, az Utazási Iroda nem téríti vissza a különbözetet.

6.9.Az Utazási Iroda a részvételi díjakat az alábbiak szerint számítja:

a)     A közzétett szálláshely árak különböző turnusokban, szállodák esetén Ft/fő/időszak, az apartmanok esetén Ft/egység/időszak szerint kerülnek meghatározásra, a vendégéjszakák számától való eltérés külön feltüntetésre kerül. A 7 éjszakánál rövidebb időszakok foglalása szálláshelytől függően felárat vonhat maga után, melynek mértékét a szálláshely határozza meg. A csoportos árak eltérhetnek az Utazási Iroda által közzétett összegektől.

Az árak az ártáblázatokban külön jelölt kivételes eseteken kívül már magukban foglalják az idegenforgalmi adót (illetve az azzal egy tekintet alá eső közterhet).

b)     Amennyiben az Utazási Iroda prospektusában vagy honlapján eltérően nem rendelkezi, a részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:

·       Szállásköltség;

·       Útiköltség;

·       Étkezési költség az alábbiak szerint kerül meghatározásra (ital költség egyedileg kerül meghatározásra):

-        önellátás:nincs költség;

-        reggeli:kontinentális vagy büféjellegű;

-        félpanzió:reggeli + svédasztalos, a’la carte vagy menüválasztásos vacsora,

-        teljes panzió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, vagy menüválasztásos ebéd + vacsora,

-        all inclusive és all inclusive light ellátás;

·       Magyar nyelvű telefonos asszisztencia;

·       Programtól függően helyi idegenvezető.

A részvételi díj nem tartalmazza:

·       útlemondási (a továbbiakban: stornó biztosítás), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás;

·       fakultatív programok díja és költsége.

c)     Az utazás időtartama az indulási találkozó időpontjától az indulási helyre való hazaérkezésig tart. A részvételi díj nem az üdülőhelyen töltött napok száma, hanem a vendég éjszakák száma alapján kerül kiszámításra azzal, hogy az utazással töltött első és az utolsó nap nem számít üdülési napnak.

d)     A gyermekre vonatkozó kedvezményes részvételi díj a gyermek 2 felnőttel egy szobában történő elhelyezés esetén érvényesek, melynek érvényesítéséhez foglaláskor meg kell adni a gyermek születési dátumát. Kétéves korig ingyenes a részvétel, amennyiben nem kérnek külön helyet az utaztatást végző közlekedési eszközön, ágyat a szálláson. Ha a gyermek második életévét az utazás alatt tölti be, a visszaútra az Utazási Iroda által megadott útiköltséget már meg kell fizetni.

e)     Fakultatív kirándulások részletes feltételeiről az Utazási Iroda prospektusában és weboldalán, továbbá a helyi képviselő illetve az idegenvezető ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat Utazási Iroda illetve a helyi szolgáltató szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjak megfizetése az Utazási Szerződés szerint a részvéteki díjjal együtt az Utazási Iroda részére forintban vagy a helyszínen valutában történik.

6.10.                     Háziállatok fogadásáról, annak díjazásáról és egyéb feltételeiről a szálloda szabályzatának rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

7.               Biztosítási feltételek

7.1.az utazási irodákban köthető biztosítás, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedezett kockázatokról, valamint a biztosítókról részletes felvilágosítás kapható az utazási irodákban.

7.2.Az Utazási Iroda biztosítási partnere: VIENNALIFE (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139., telefon: +36 40 30 30 30, fax: +36 1 413 51 01, e-mail cím: info@viennalife.hu, weboldal: www.viennalife.hu).

7.3.Az Utazási Iroda közvetítésével a 7.2. pontban meghatározott biztosítóval az Utazási Szerződés megkötésekor, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző napon az utazással kapcsolatosan stornó, baleset-, betegség és poggyászbiztosítás köthető. A biztosítási feltételekről az Utazási Iroda, valamint a biztosító kiadványai és honlapja ad részletes és irányadó tájékoztatást.

7.4.Az Utazási Iroda a repülőjegy és/vagy autóbusz és szállás együttes megrendelése esetén az Utazási Szerződés megkötésével egyidejűleg az Utazási Iroda 7.2. pontban meghatározott biztosítási partnerével, a biztosító szabályzata szerint az Utas által kötött stornó biztosítás díja a teljes részvételi díj 1,2%-a.

Az Utas által a fenti eseten kívül is igényelheti egyes szolgáltatások, menetjegyek kockázatára stornó biztosítás megkötését, melynek díja a teljes részvételi díj 5%-a.

A stornó biztosítás alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas – a biztosító által meghatározott események alapján – nem tudja utazását megkezdeni, a befizetett részvételi díjat a biztosító az elbírálást követően saját szabályzata szerint intézi, a visszatérítésre vonatkozóan intézkedik. A biztosító által megállapított és elfogadott biztosítási eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kap az Utazási Irodában. Az Utas köteles az útlemondási szabályzat szerinti útlemondási ok bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a lemondást az utazási irodánál is írásban bejelenteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt, a lemondást alátámasztó igazolásokkal a biztosítóhoz benyújtani. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető.

7.5.Az Utas igényeit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. A vagyoni biztosítékot nyújtó az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja a 213/1996. (XII.23) Kormány rendeletben előírt - az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését, mind nemzetközi, mind belföldi utazásszervezés esetén, az Utazási Szerződés szerinti konkrét területi hatállyal (Kötvényszám: VBB/2015/079 és VBB/2015/079B).

8.               Záró rendelkezések

8.1.A jelen ÁSZF-ben és az Utazási Szerződésben nem szabályozott feltételekre a magyar jog, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.), illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletekben foglaltaknak megfelelően irányadók. A jelen szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és egyéb tájékoztatókban (prospektus, weboldal, árlista, akciós lapok) közölt információk az Utazási Szerződés részét képezik.

8.2.Az Utazási Iroda és az Utas között az Utazási Szerződéssel kapcsolatos jogvita eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság a kizárólagosan illetékes.

Áfa nyilatkozat

Az Utas jelen szerződés aláírásával, az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozik, hogy

□ a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (magánszemély)

□ a szolgáltatást adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)

□ a szolgáltatást adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást + 27 % áfa terheli)

Az áfa tv 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján utasnak az tekinthető, aki végfogyasztóként az igénybevett szolgáltatás költségét még részben sem terheli tovább másra. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

Az Utas jelen szerződés aláírásával hozzájárul/nem járul hozzá*, hogy az utazási iroda a továbbiakban hírlevélben tájékoztassa az általa szervezett utazásokról, akciókról, … stb.

□ Igen                            □ Nem

E-mail cím: ................................................................................................................................................

 

Dátum:

 

                         ………………………………………………………             ……………………………………………………

                                                     Utazási iroda                                                                 Utas/Megrendelő

még töltünk